יישום הקוד והטמעתו בין חברי לשכת הספנות הישראלית

הקוד האתי הוא יסוד ראשוני חשוב ליצירתה ולטיפוחה של סביבת עבודה נקייה משיקולים זרים ועיצובם וגיבושם של דפוסי עבודה מקובלים ומוסכמים על בסיס ערכי הקוד. התנהגות ערכית, מוסרית ומצפונית, והתנהלות עסקית הוגנת, שקופה ועניינית, של החברים, כמשתמע במובהק מסעיפי הקוד האתי, מרוחו ומהשראתו, הם תנאי הכרחי לתפקוד תקין וראוי של הלשכה ולהצלחתם העסקית של כלל החברים בה.

הנחת העבודה הבסיסית המונחת ביסוד גיבוש הקוד, יישומו והטמעתו, היא, כי יש בו כדי לתרום לעידוד השמירה על החוק בפעילותם העסקית של חברי הלשכה.
בקבלתה ובאימוצה של לשכת הספנות הישראלית את מהותו ועיקריו של הקוד האתי, כפי שהוא מנוסח במסמך זה, היא מכוננת את התנהלותם העסקית של כלל חבריה, ממלאי התפקידים בה ומטעמה, במסגרת חוקית ידועה ומוסדרת, על בסיס ערכי הליבה שלה.

יישומו, הלכה למעשה, של הקוד האתי בכלל ושל כל אחד מסעיפיו בפרט והטמעתו בדרכי עבודתה של לשכת הספנות הישראלית, אמורים לסייע לחבריה לשמור על התנהלות עסקית חוקית ועל התנהגות אישית הגונה ומוסרית. היצמדות לסעיפי הקוד ומימושם בשגרת העבודה עשויים למנוע מעשים בלתי חוקיים בעליל.

לקוד אתי זה יש ערך מוסף (הנעדר מלשון החוק היבשה) בכך שהוא מגדיר וקובע גבול ברור בין "עשה" לבין " אל תעשה" ללא מוראו של החוק, על ענישתו המחמירה של המפרים אותו, מזה אך תוך הבחנה והבהרה ברורות בין מה שמותר ורצוי שייעשה במסגרתו לבין מה שייחשב לבלתי נאות, בלתי תקין ובלתי מקובל, גם כאשר אין בו היבט פלילי מובהק.


חזרה לתקנון הלשכה  >>
חדשות ועדכונים