הקוד האתי של לשכת הספנות הישראלית

"כאשר גוף קובע לעצמו קוד אתי, הוא מגדיר באופן המוסמך ביותר את טבעו, את ערכיו ואת עקרונות היסוד שלו"
(פרופסור אסא כשר)

פתח דבר

הקוד האתי של לשכת הספנות הישראלית מניח בסיס אחיד ומוסכם על כלל החברים ליצירת דפוסי עבודה נאותים וראויים בלשכת הספנות הישראלית. דפוסים אלה מושתתים ומבוססים על ערכי הליבה המאפיינים את מכלול הפעילות והעשייה שלנו:

יושר, הגינות, אחריות ונאמנות בעסקים. במסגרת הקוד מוגדרים ומוסדרים כללים מפורשים להתנהלות נכונה ומוסרית. הקוד כולל גם סייגים ואיסורים להתנהלות עסקית הנוגדת ערכים אלה.
 

מטרות ויעדים

לשכת הספנות הישראלית ( להלן – הלשכה) היא עמותה המייצגת את גורמי הספנות הפועלים בישראל וממלאת תפקיד מרכזי וחשוב בענפי ההובלה, הסחר והתיירות הימית. חברי הלשכה מייצגים בעלי האניות – ישראליות וזרות - ומנהליהן, הפועלים וסוחרים עם ישראל ובתוכה.

הלשכה תפעל במסגרת גופים מקומיים ובינלאומיים במטרה לקדם אינטרסים של כל הגופים העוסקים בספנות.

הלשכה תפעל באופן קבוע ושוטף למימוש מטרותיה ולמיצוי מרבי של הפוטנציאל העסקי הרב הגלום בה. חבריה יהיו מחויבים לערכי הליבה שלה ולכללי ההתנהגות האישית וההתנהלות העסקית הנובעים ומתחייבים מהם.חבר הלשכה יפעל בכל מאודו למען קידום מטרותיה תוך שמירה קפדנית על עקרונותיה ועל ערכיה.

הלשכה תפעל לקידום הטיפול במכלול נושאים ותחומים שבהם עוסקים גורמי הספנות השונים בארץ ומחוץ לה: בעלי אניות ישראליות וזרות, מנהליהן ומפעיליהן, באי כוחם וסוכניהם, רשות הנמלים, מוסדות וגופים ממשלתיים.

הלשכה תיזום ותעודד פעולות הקשורות לחינוך ימי על כל היבטיו בקרב כל הגורמים המעורבים בענף ההובלה הימית ותפעל באופן רצוף ועקבי להעשרת הידע של חבריה ושל כל המוסדות והגופים שעמם הם קשורים בנושא ההובלה הימית. לפעילות זו קשר ישיר לקידום האינטרסים של כלל העוסקים בנושא ההובלה הימית בכלל ושל חברי הלשכה בפרט.

הלשכה תייצג את האינטרסים המשותפים של כלל חבריה בפני כל גוף או מוסד ממשלתי, עירוני, או כל גוף ומוסד אחרים שהם. היא תפעל למען קיצור תהליכים ביורוקראטיים, המעכבים אישורן וממילא גם ביצוען של תכניות פיתוח רבות, אשר מימושן הוא תנאי הכרחי לייעול השירות ולהשבחתו. בעשותה כן, תסיע הלשכה רבות להגברת הסיכוי של מדינת ישראל להתחרות בהצלחה בתחרות שהולכת, גוברת ומחריפה, בתחום הספנות הימית בכלל ובתחום שירותי הנמל בפרט.

הלשכה תפעל לשיפור, ייעול וזירוז של פיתוח תשתית הנמלים ואופן תפעולם, לשדרוג ולהשבחה של מכלול השירותים המוענקים בהם ולהאצתם של הליכי האישור של תכניות הפיתוח שלהם.

הלשכה תמקד את פעילותה ברצון ובמאמץ הדרושים לסייע לגופי הנמל ומוסדותיו לפעול ולהתמודד בהצלחה עם המגבלות והאילוצים, כמו גם – ובעיקר - עם האתגרים החדשים, שמציב בפניהם הגידול בהיקף הסחר הימי ובנפח הפעילות המתבצעת במסגרתו.

הלשכה תעמוד במרכזו של כל ניסיון ומאמץ למנוע השבתה של הנמלים ומערכות לוגיסטיות נלוות מכל סיבה שהיא, מתוך הכרתה את הנזק העצום שעלול להיגרם לציבור בכלל ולאנשים המעורבים בספנות הימית בפרט.

הלשכה תהיה שותפה מלאה ופעילה בקריאה ובניסיון לצרף אליה חברות ספנות וסוכני אניות רבים ככל האפשר, הן על מנת לחזק את הלשכה ולמצב אותה כגוף המרכזי והחשוב בתחום הספנות הימית של מדינת ישראל והן כדי לכונן ולגבש דפוסים ונהלים אחידים, ברורים ומחייבים, לפעילותם של גורמי הספנות השונים.

לשכת הספנות הישראלית תיזום ותעודד בניית תכנית לימודים מסודרת ושיטתית להסמכה ולרישוי רשמיים של סוכני אניות כתנאי הכרחי לעיסוקם כסוכנים, במטרה לסתום פרצות קיימות, המאפשרות לאנשים בלתי מקצועיים ( שאינם מחויבים לכללי האתיקה) להשתרבב למקצוע ובכך להעיב עליו ולהכתים אותו. הלשכה תעודד רכישת ידע עדכני והשתלמויות תקופתיות סדירות של חבריה בהכרתה את החשיבות הרבה שיש להם כספקי שירותים רבים ומורכבים (והאחריות הרבה המוטלת עליהם מתוקף היותם כאלה) המצויים בקשר עם גופים רבים בתחומים מגוונים.
 

תודעת השירות וכלליו

מתוקף תפקידו כסוכן אניות מצוי חבר הלשכה בתווך שבין חברות הספנות, שאותן הוא מייצג ובשמן הוא פועל, לבין מוסדות וגופים כגון: משרדי הממשלה, רשויות הנמלים, המכס ועוד, הקשורים להיבטים מהותיים של פעילותו ומעורבים בה.
בהיותו נציגם הרשמי של גורמי הספנות הזרים בישראל וכנציגם הרשמי של גורמי הספנות הישראליים בחוץ לארץ, עיסוקו כסוכן אניות מחייב את חבר הלשכה להקפיד על ייצוג נאות, ראוי והולם, של האינטרסים של כל הגורמים המעורבים בספנות הימית.

חבר לשכה הפועל בשמה ומטעמה, והמשמש גם כסוכן של חברות ספנות בכלל ושל אניות בפרט, מחויב לכל כללי האתיקה, כפי שהם מפורטים בקוד זה.

חבר הלשכה מחויב לקיים בקפדנות את החלטותיה ולמלא ככתבן וכלשונן את הוראותיה, כפי שהן מפורטות בחוזרים התקופתיים שהיא מפרסמת.

חבר הלשכה מחויב, בכוונותיו ובמעשיו, להתנהגות המבוססת על מקצוענות, אחריות, נאמנות מלאה ומוחלטת ללשכה, שמירה על דיסקרטיות, יושר ויושרה אישיים, הוגנות, גילוי נאות וכיבוד הזולת באשר הוא.

פעולותיו של חבר הלשכה בים וביבשה והאינטרסים העסקיים המובהקים בהם יהלמו בכל ההיבטים והמאפיינים שלהם את האינטרסים של לשכת הספנות הישראלית ואת טובתה.

הלשכה מייצגת אינטרסים של גורמי ספנות רבים, בארץ ומחוץ לה. מעורבותם של חבריה בתחום הסחר הימי, שהוא מורכב ורב פנים, מחייבת הקפדה נמרצת ויתרה על טוהר המידות, כמו גם על ניקיונו ועל שקיפותו של כל מהלך עסקי שנוקט מי מהם בכל מקום וזמן נתונים, תוך הקפדה על קיום הוראות הדין בכלל ואי חריגה מהוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988, בפרט.

חבר הלשכה יקפיד על אמיתותם ועל אמינותם של כל המסמכים שהוא חתום עליהם. החבר יקפיד על יושר והגינות מוחלטים וחסרי פשרות בכל מגוון קשריו העסקיים.

בעל אנייה יכבד את עמיתיו בלשכה ויימנע באופן מוחלט וגורף מכל מעשה, אשר עשייתו עלולה, חלילה, לפגוע בכבודו ובמעמדו של מי מהם.

חבר הלשכה יקפיד על דיוקם ואמיתותם של כל אות ותג במסמכים השונים הנשלחים, בשמו ובחתימת ידו, לכל נמען שהוא.

במציאות כלכלית, שבה גוברת ומתעצמת התחרות העסקית – עלולים להתרבות ולהחריף הפיתויים להעלים עין, לקצר תהליכים, "לעגל פינות" ולנקוט צעדים המהווים הפרה של המנהל התקין. במציאות זו קיימת חשיבות יתרה להקפדה על שקיפות ועל הוגנות. לפיכך, על חבר הלשכה לפעול בשוק תחרותי בהוגנות ותוך כיבוד הוראות הדין.

חברי הלשכה ישקדו ויקפידו על מתן שירות איכותי מיטבי לכל לקוחותיהם – בין אם התחייבות על מתן שירות כזה מעוגנת בהסכם כתוב ובין שאינה מעוגנת בהסכם כזה או, לחלופין, בכל הסכם שהוא.
 

סודיות

על חבר הלשכה לשמור מכל משמר על סודיות המידע בכלל ועל מידע בנושאים כספיים הנמסר לו על ידי הלשכה ולקוחותיה מתוקף היותו חבר בה בפרט. איסור זה חל על מידע הקשור ונוגע לפעילויות הלשכה, ספקי השירות השונים, לקוחותיה, וכל אדם הקשור אליה, בין במישרין ובין בעקיפין. יוצא מכלל זה בלבד: גילוי מידע המתחייב בחוק או, לחלופין, מאושר על-ידי הנהלת הלשכה.
 

טובות הנאה

חבר הלשכה יימנע באופן מוחלט וגורף מקבלת תשלום ומנתינתו שלא על-פי התנאים המפורשים בהסכם ההתקשרות הגלוי, קל וחומר – טובת הנאה מובהקת, בין לעצמו ובין לעמותה, באופן שעלול להטות אותו או את זולתו מדרך הישר ולהשפיע באופן כל שהוא על פעולתו בעמותה.
 

ניגוד עניינים

חבר הלשכה יימנע מלהיקלע למצב שמתקיים בו בעליל ניגוד עניינים (אינטרסים), או אף חשד או מראית עין של ניגוד כזה, בין מילוי תפקידו בלשכה לבין תפקידים אחרים שהוא ממלא, בין אם במקום עבודה אחר ובין אם בחייו האישיים. 

איסור על ניגוד זה שריר, קיים ותקף בכל פעילות הנעשית בשם העמותה ומטעמה, בין אם על ידי הנהלתה ומוסדותיה ובין אם על ידי מי מחבריה.

חבר לשכה ישתף את הנהלתה בכל מקרה שבו, לפי שיקול דעתו ומצפונו, הוא עלול להיקלע למצב המעורר חשש לניגוד אינטרסים – בין עם בפעילות העסקית שלו-עצמו ובין אם בפעילות העסקית של מי מחבריה.

בכל מקרה, שבו עלול להתגלע ניגוד אינטרסים, יועדף האינטרס של הלשכה על פני האינטרס של החבר. במקרה של תביעה נגד סוכן אנייה על-ידי הוועד שלה או, לחלופין, על-ידי מי מחבריה, יקבל על עצמו החבר מראש וללא תנאי את פסיקת מוסדות הלשכה ( על-פי התקנון), שהם הגוף המורשה והמוסמך לטיפול במחלוקות, ביישור הדורים וביישוב סכסוכים.

חבר הלשכה יקבל על עצמו את קביעותיו ופסיקותיו של ועד לשכת הספנות הישראלית או מי מטעמו בכל מקרה שבו יידון בפניה מקרה של תביעת ועד הלשכה או, לחלופין, מי מחבריה נגד חבר אחר בלשכה הפועל במסגרתה כסוכן אנייה וכנציגה של חברת ספנות כל שהיא.

חבר הלשכה יימנע מכל מהלך, אשר כתוצאה ממנו עלול, חלילה, להינזק שמה הטוב של הלשכה ודימויה או שמו ודימויו של מי מעמיתיו בלשכת הספנות - הן בעיני כלל הציבור והן בעיני החברים הנמנים עמה.
 

נאמנות

כל חבר ועד הלשכה מייצג בה את כלל החברה ולא רק את החברה שהוא משמש כנציגה בה. מעובדת הייצוג הכולל נובעת ונגזרת החובה לנאמנות מלאה, מוחלטת ובלתי מסויגת לאינטרסים של לשכת הספנות הישראלית.

כל חבר בלשכת הספנות הישראלית, לרבות ראשיה והנהלתה, מתחייבים לשרת את מטרות העמותה ביושר, בהגינות, בנאמנות ובמסירות, תוך גילוי נאות של כל מידע או פעילות, אשר יש בהם חשש ודאי או אף חשש סביר לפגיעה ביכולת לקיים נאמנות מוחלטת.
 

הגינות

חבר הלשכה יקפיד במלואן, ככתבן וכלשונן, על הנחיותיה המפורשות של הלשכה לצורך קיום ושמירה על הגינות המסחר. חבר הלשכה יימנע לחלוטין, בהווה ובעתיד, מניצול לרעה של מעמדו, מניסיון ליצור מצג שווא ולהותיר רושם כוזב (וממילא גם שגוי) הן על לקוחות והן על עמיתים, מתוך כוונה ברורה להצטייר באופן מוטה ומופרך לצורך האדרת כישוריו והעצמת יכולותיו.


חזרה לתקנון הלשכה  >>
חדשות ועדכונים