האתיקה ומהות הקוד האתי

אתיקה, כפי שהיא מוגדרת במילון העברי של אברהם אבן שושן, היא: "מוסר, תורת המידות, התורה המתארת את הטוב שיבחר האדם ואת הרע שעליו להתרחק ממנו. אתיקה מקצועית היא התנהגות לפי כללי המקצוע".

האתיקה, כתורת מידות, עוסקת בעקרונות לשיפוט התנהגותם של בני אדם, בדרך ובאופן שבהם הם חיים את חייהם. האתיקה מתמקדת בהבחנה בין טוב לרע, בין צדק לחוסר צדק, בין אמת לבין שקר, בין הגינות להעדרה, בין אחריות לחוסר אחריות. האתיקה משמשת מצפן לבחינת עקרונות, עמדות ערכיות ואמונות. על-פיה נבחן אופן מימושם של ערכים אלה הלכה למעשה.

ההכרה כי העקרונות האתיים הם מאבני היסוד של המקצוע, מחייבת אותנו להתוות כללי התנהגות ראויים, לכונן ולגבש דפוסי פעולה רצויים על בסיס האתיקה המקצועית.

אתיקה מקצועית היא תפיסה כוללת של מהות העיסוק והמקצוע. מעצם היותנו אנשים הפועלים במסגרת מדינה דמוקרטית, פעילותנו כפופה לעקרונות דמוקרטיה (שהם, במהותם, עקרונות מוסריים) ומונחית על-ידם.

בשנים האחרונות גברה המודעות ועמה ההכרה בחשיבות האתיקה ובמרכזיותה בליבת העסקים של כל ארגון.

בניסיון להשיב על השאלה "קוד אתי מהו"?" מצטט אריה רשף, ראש צוות פיתוח הקוד האתי בעמותה הישראלית לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש, את דבריו של הפרופסור אסא כשר, ראש הקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה ע"ש לאורה שוורץ-קיפ באוניברסיטת תל-אביב. אסא כשר שימש, בין השאר, כיו"ר "הוועדה לניסוח כללי התנהגות( אתיקה) של חיילי צה"ל".

"עפ"י פרופסור כשר, מעבר מתפקוד ללא קוד אתי לתפקוד בעזרת קוד אתי מצביע על עליית מדרגה בסולם העיסוק באתיקה המקצועית.לדעתו של כשר, כשהקהילה המקצועית מגבשת לעצמה תפיסה מלאה ומדויקת בדבר האידיאל המעשי של התנהגות במסגרת המקצוע, מעלה אותו על הכתב בדמותו של קוד אתי, מאמצת אותו כקוד מחייב באופן אתי ונוקטת צעדים להטמעתו, היא מעלה את עצמה במעלותיו של סולם העיסוק שלה עצמה."

הקוד האתי הוא אמנה. הוא תעודת הזהות הערכית והנורמטיבית שקהילה ארגונית או מקצועית מקבלת על עצמה במטרה לשדרג ולשפר את רמתה האתית מתוך הבנת הקשר וההשפעה בין התנהגות אתית נאותה ובין הישגים כלכליים רצויים. הקוד הוא מסמך עקרונות הקובע ומגדיר מסגרת וכללים להתנהלות עסקית נאותה, רצויה וראויה, על בסיס ערכי הליבה של הארגון.

הקוד האתי, כמכלול שלם ואחיד של נורמות התנהגות מוגדרות, מוצהרות וברורות, אמור להוות שלד, שעליו העמותה שלנו קורמת עור וגידים של החלטות מקצועיות המחייבות את כלל חבריה. ביטוי ערכי הליבה של הקוד האתי ושיקופם בהחלטות המקצועיות שמתקבלות על-ידי חברי העמותה, יגביר ויעצים את הסיכוי לקיום הלימה בין מטרותיה המוצהרות של הלשכה ובין האינטרסים של חבריה.

הקוד האתי מסייע להיווצרותם של דפוסי עבודה ראויים ונאותים ולטיפוחם לאור העקרונות המונחים בבסיסו ועל-פי רוחם. הפנמתו של הקוד בקרב חברי הארגון והטמעתו והשתרשותו באופן פעולתם של חבריו, עשויות לחזק את מחויבותם של החברים ליושר, לצדק, להגינות, לניקיון כפיים ולשקיפות. חיזוק ערכים אלה עשוי להפחית את מספר הגילויים והתופעות הבלתי-ראויות משום בחינה שהיא ולצמצם את היקפם מתוך שאיפה מוצהרת וברורה לבטלם כליל.

הקוד האתי אמור לשמש כלי להוקעתן ולביעורן של תופעות בלתי מקובלות, שליליות, נפסדות ופסולות מעיקרן, אשר מחייבות עקירתן משורש ואשר בהעדר קוד אתי - אשר החריגה ממנו מגדירה את המעשה כמחייב ענישה - דרכי הטיפול בהן הן, בעיקרן ובמהותן, דרכים משפטיות.

הקוד האתי, כתמצית המידות והאופן הראויים להתנהגות אנושית בכלל ולהתנהלות עסקית בפרט, אינו אמור להיות מסמך נבדל כשלעצמו אלא מצפן ערכי-מוסרי המשולב באופן אורגני באסטרטגיה העסקית הכללית של העמותה.

כממלאי תפקיד, כל אחד מאתנו אמור לגלות יושרה (integrity). יושרו של אדם מחייב אותו להפנים ולבטא בהתנהגותו הן את היושר הבסיסי שלו כאדם והן כמייצגו של הארגון שבו הוא עובד.

קיומם של חברי גוף עסקי את הכללים הברורים והמחייבים של האתיקה העסקית, כפי שהם מנוסחים בקוד האתי שלו, אשר הנהלתו מוסמכת לחייב את חבריו לנהוג על-פיהם – וממילא לנקוט צעדי ענישה כלפי המפרים אותם – עשוי, כשהוא נעשה באופן ראוי, לתרום, להועיל ולגרום תוצאות עסקיות טובות יותר מאשר שהוא נתון לפיקוח ולמרותם ההדוקים של החוק.

הקוד האתי אינו מהווה חלופה לחוק אבל הוא אמור לסייע לצמצום משמעותי של מקרים, אשר ההיזקקות לו היא בלתי נמנעת ומחויבת המציאות.

בעוד החוק קובע רף – האתיקה קובעת סף. הסף שמציבה האתיקה מבטא את שאיפת חברי הארגון להתנהג על פי המידות והערכים האנושיים הנבחנים על פיו.

מערכת אתית אינה מענישה אלא מתקנת. בעוד חוק מגדיר וקובע מה מותר ומה אסור, האתיקה מגדירה וקובעת מה ראוי ומה בלתי ראוי. ההבחנה בין מערכת אתית לבין מערכת המשפטית נעשית על-פי בחינת השוני במטרותיהן: המערכת המשפטית מענישה על הפרת חוק. המערכת האתית מסייעת לשמירתו על-ידי תיקון המידות.

הקוד האתי אינו מתמקד, לפיכך, בתחום השחור, המובהק, של הפרת החוק, אלא בתחום הדמדומים האפור, שבו יש מקום וטעם לתיקון מידות ולשכלולן על-ידי הצבת רף מוסרי: קיימות תופעות שהחוק, אמנם, מתיר אותן או, למצער, אינו מעניש בגינן אבל הן נוגדות את כללי האתיקה. ניסוח כללים אתיים נועד להבהיר ולהלבין את התחום האפור.
 
 

חזרה לתקנון הלשכה  >>
חדשות ועדכונים